Terveisiä verkostopäiviltä 14.11.2020

23.11.2020

Vanhempaintoiminnan kärkiteema - Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen. 

Suomen Vanhempainliiton verkostopäivillä ideoitiin konkreettisia toimia Kirjauksista käytäntöön -työkalun pohjalta ja kuntakohtaiset vanhempaintoimijat vaihtoivat ajatuksia ja kokemuksia vanhempaintoiminnasta.

Terveisiä vietäväksi omille kouluille: työkalu kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen!

Osallistuimme lauantaina 14.11.2020 järjestettyyn kuntatason vanhempaintoimijoiden verkostotapaamiseen. Tapahtumassa esiteltiin ja käytiin läpi uutta julkaisua Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä - KIRJAUKSISTA KÄYTÄNTÖÖN. Se on työkalu, joka auttaa kouluja pohtimaan miten kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii, mikä toimii hyvin ja mitä pitäisi kehittää. Sitä on ollut yhteistyössä työstämässä mm. opetushallitus. 

Jokainen koulu, opettaja ja rehtori tekee yhteistyötä vanhempien kanssa. Voisivatko vanhemmat olla entistä vahvempi voimavara ja resurssi kouluyhteisössä? Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä on työkalu, joka kannustaa pohtimaan kehittämisen kohteita ja ottamaan askelia kohti parempaa ja toimivampaa yhteistyötä.

Yhteistyötä tehdään usein totuttujen, vanhojen perinteiden mukaan. Kouluilla ei usein ole aikaa pysähtyä yhteistyön äärelle. Vanhempien ja vanhempainyhdistysten on tärkeää olla mukana kehittämässä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Koulun henkilöstön ja vanhempien näkemykset ja niiden yhteen kokoaminen ja sitä kautta kehittäminen on tärkeää, kun halutaan yhdessä tehden edistää hyvinvoivaa ja turvallista kouluympäristöä lapsillemme.

Jokaisessa luvussa käsitellään yhtä kodin ja koulun yhteistyön teemaa. Tsekkauslistan avulla voitte pohtia kutakin teemaa omassa koulussanne ja löydätte tietoa ja toimintaideoita teeman toteuttamiseen. Askelmerkkien läpikäyminen auttaa hahmottamaan kodin ja koulun yhteistyön toteutumista omassa kouluyhteisössä: mikä toimii, missä ollaan nyt, mitä pitäisi kehittää, mitä kohti haluamme pyrkiä?

Koska Vanhempainliitolla EI ole yhteystietoja suoraan kouluihin, he pyysivät vinkkaamaan julkaisusta ja työkalusta oman koulun ja päiväkodin rehtoreille/johtajille sekä omalle vanhempaintoimikunnalle/yhdistykselle. Tässä on linkki sivulle, josta pääsee lataamaan julkaisun: https://vanhempainliitto.fi/tyokalut/kirjauksista-kaytantoon/. Työkalu on suunniteltu kouluille, erityisesti rehtoreille, mutta sitä voi tarkastella ja soveltaa myös siihen, miten yhteistyö toimii päiväkodeissa tai toisella asteella. Viemme osaltamme kOuluvanhemmissa eteenpäin tätä työkalua kaupungin tasolla.

Miten voisimme luoda oululaiselle vanhempaintoiminnalle pysyvämpiä rakenteita alkaen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka?

Alle on kerätty muutamia poimintoja ideoista ja jatuksista, mitä heräsi verkostopäivien työpajojen osallistujille - tueksi toimintaan niin koulu/päiväkoti- kuin kuntatasolle.

Ideoita toimintaan kouluun/päiväkotiin:

 • Yhteiset periaatteet kouluissa ja päiväkodeissa riittävän yhdenvertaisuuden takaamiseksi, ettei kodin ja koulun yhteistyö jää opettajakohtaiseksi ja vanhemmat ole eriarvoisessa asemassa
 • Lukuvuosisuunnitelmaan kirjaukset kodin ja koulun yhteistyön keskeisistä teemoista ja toteuttamistavoista
 • Kaikissa kouluissa vanhemmat mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään
 • Voisiko koululla olla joku nimetty henkilö, jolla on aikaa järjestää avoimia tilaisuuksia, joissa vanhemmat voisivat tutustua toisiinsa niin, että opettajakin voisi tulla “valmiiseen pöytään”
 • Rehtorin säännölliset viestit, esim syys- ja kevätkirje. Rehtori vastaanottamassa kaikissa koulun tilaisuuksissa vanhemmat. Rehtori sanoittamaan kaikkiin puheisiinsa vanhemmat ja yhteistyön kumppanuusnäkökulmasta
 • Koulun toimesta huoltajille tietoa vanhempaintoiminnasta vuosikellomaisesti (viesti, podcast, tallenne tms), tärkeimmät pääkohdat syksy/kevät, jotka näkyisivät koulun viestinnässä myös rehtorin toimesta. Vanhempaintoiminnan osuus kodin ja koulun välisessä yhteistyössä pysyisi esillä koko lukuvuoden sekä toiminta ja vaikuttamismahdollisuudet konkretisoituisivat huoltajille. Kaikessa viestinnässä tulisi tuoda esiin, että asia on rehtorin+koulun mielestä tärkeä.
 • Koulu tukemaan paremmin vanhempien järjestäytymistä ja toimintaa: voisiko lukukauden alussa wilman yhteystietolomakkeessa olla kohta, missä ruksia "minut saa liittää koulun vanhempaintoimikuntaan". Rekisteröidyn yhdistyksen jäseneksi liittymisessä otettava huomioon yhdistyslaki. Apua vanhempaintoimikunnalle käytännönjärjestelyissä: nimetty kaappi, missä säilyttää tavaroita, postilaatikko.
 • Koulun vanhempainyhdistyksen/toimikunnan toiminnasta tulisi tiedottaa koulun henkilökunnalle niin, että jokainen osaa kertoa vanhempainyhdistyksen/toimikunnan toiminnasta huoltajille esim. vanhempainilloissa ja kannustaa mukaan toimintaan ja vaikuttamaan. Varsinkin etävanhempainilloissa, joissa yhteistä osiota ei ole tai se on korvattu koulun videotervehdyksellä, voi koulun vanhempaintoiminta jäädä esittelemättä, jos luokan etävanhempainiltaan ei sattumalta osallistu joku aktiivinen vanhempi. Kehittämishaastetta vanhempainyhdistysten viestinnälle.
 • Miten saada yläkoululaisten vanhemmat mukaan? Voisiko vanhempaintiimin perustaminen olla koulun taholta tuleva vakiokäytäntö yläkouluun siirryttäessä? Huoltajia voisi osallistaa esimerkiksi TET-jaksoissa tai ammattiin tutustumisissa enemmän. Haasteena, että suurin osa yläkoulun opettajista on huoltajille usein tuntemattomia aineopettajia. Miten lisätä aineopettajien ja huoltajien vuorovaikutusta?

Ideoita toimintaan kuntatasolla:

 • Yhteisten periaatteiden luomisen eteen tehtävä vaikuttamistyö kuntatasolla riittävän yhdenvertaisuuden takaamiseksi, ettei kodin ja koulun yhteistyö jää koulu/päiväkotitasoiseksi ja opettajakohtaiseksi ja vanhemmat eriarvoisessa asemassa
 • Rehtoreiden esimies velvoittamaan rehtoreita, että kaikissa kouluissa huoltajat otetaan mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään
 • Suomen Vanhempainliitolta saatekirje kodin ja koulun välisen yhteistyön tärkeydestä kunnan edustajille
 • Rehtoritapaamiset kuntakohtaisten vanhempaintoimijoiden kanssa rakenteelliseksi
 • Säännölliset tapaamiset kunnan sivistys-/opetusjohdon kanssa. Suomen Vanhempainliitosta apua asioiden sanoittamiseen ja tapaamisten organisointiin ja keskeisten johtajien löytämiseen.
 • Kuntatason yhteistyön periaatteet sovittuna valtuustotasolla. Toteutuakseen tarvitsee arviointi- ja seurantatyökalut. Myös yhteistyön jatkumo henkilövaihdosten yhteydessä turvattava.
 • Alueellinen vanhempainyhdistys mukaan kaupungin oppilaskuntien mahdolliseen yhteiseen tapaamiseen
 • Vanhempaintoiminnan viestiminen ja esittäminen:  päiväkotiryhmä/päiväkoti - luokka/koulu - kunta - Suomen Vanhempainliitto! Usein keskitytään pelkkään vanhempaintoimikuntaan /-yhdistykseen, jonka toimintaa suuri osa vanhemmista ei koe omakseen. Oman luokan tai päväkotirymän tiimissä toimiminen koetaan usein mielekkäämpänä, koska koskettaa juuri omaa lasta.
 • Kaikkien koulujen verkkosivulle samankaltainen teksti kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä.
 • Alueelliselle vanhempainyhdistykselle sivistys/opetustoimen kokousten esityslista ja kutsu avoimiin kokouksiin!
 • Yhteistyön aloittaminen jo kodin ja päiväkodin yhteistyönä, jolloin vanhempaintoimintaan kasvetaan sisälle alusta alkaen ja se siirtyy luonnollisena jatkumona kouluun ja myöhemmin toiselle asteelle.
 • Miten saada yläkoululaisten vanhemmat mukaan? Voisiko kuntatasolla luoda valmiit rakenteet esimerkiksi vanhempaintiimin perustamiseksi yläkouluun siirryttäessä Seiskalle-vanhempainillassa? Kaupungin tason malli huoltajien osallistamiselle esim. TET-jaksoissa tai ammattiin tutustumisissa. Kaikille kouluille aineopettajien esittely vanhempainiltojen yhteyteen (voi myös olla koulun oppilaiden tekemä esittelyvideo).

Vanhempainliiton oppaat

Lopuksi vielä vanhempainliiton ja yhteistyökumppaneiden työstämiä oppaita vanhemmille. Ne auttavat ymmärtämään mitä varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen opetus on ja mitä vanhemmat voivat tehdä.

Kiitos Suomen Vanhempainliitolle verkostopäivien etätapaamisesta ja sen järjestelyistä!