Lapsivaikutusten arviointiin toivotaan läpinäkyvyyttä

12.10.2022

Kannanottomme Oulun kaupungissa päätöksenteon tukena toteutettavista lapsivaikutusten arvioinneista.

Julkaistu Kalevan Lukijalta-palstalla 12.10.2022. Linkki (maksumuuri)

Oulun kaupunki kertoo  lapsiystävällisenä kuntana vakiinnuttaneensa lapsivaikutusten arvioinnin osaksi toiminta- ja talousarviovalmistelua. 


Kevään ja syksyn aikana järjestetyissä palveluverkkomuutoksiin liittyvissä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa esitetyt lapsivaikutusten arvioinnit ovat aiheuttaneet hämmennystä tilaisuuksiin osallistujissa. Esitettyjä kouluverkkomuutoksia puoltavat lapsivaikutusten arvioinnit eivät kuulijoiden mielestä ole vastanneet heidän omia ajatuksiaan lapsiin kohdistuvista vaikutuksista lähikoulun lakkauttamiseen liittyen. Osallistujat ovat kokeneet, etteivät keskustelutilaisuuksien järjestäjät ole osanneet vastata kuulijoiden tarkentaviin kysymyksiin lapsivaikutusten arvioinneista. Vastaamatta jääneet kysymykset ovat herättäneet huolen tehtyjen lapsivaikutusten arviointien käyttämisestä päätöksenteon taustalla. 

Ketkä ovat osallistuneet palveluverkkomuutosten yhteydessä tehtyjen lapsivaikutusten arviointien laadintaan?

Miten lapsille tehdyt kyselyt on toteutettu, mitä on kysytty ja keneltä?

Ovatko kysymykset olleet objektiivisia ja onko niissä otettu huomioon lapsen ikä- ja kehitystaso?

Onko myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset, kuten erityislapset huomioitu asiantuntija-arvioissa ja lasten osallistamisessa?

Voiko asiaa esittävä virkamiestaho tehdä lapsivaikutusten arvioinnin puolueettomasti?

Huomioidaanko lapsivaikutusten arvioinnissa myös vaikutukset perheisiin? 

Kouluverkkomuutosten taustalla olevien lapsivaikutusten arviointien dokumentteja on myös pyydetty nähtäville. 

Tietoa lapsivaikutusten arvioinnista löytyy jonkin verran Lapsiystävällinen Oulu-sivulta. Lisäksi Oulun kaupungin hyvinvointikertomuksessa mainitaan, että käytössä on yhteinen toimintamalli. Arvioinnissa kerrotaan käytettävän Kuntaliiton ylläpitämää työkalua, jonne on luotu Oulun oma lapsivaikutusten arvioinnin pohja. Tehdyt arvioinnit kerrotaan julkaistavan pääosin www.hyvinvointikertomus.fi sivustolla.

Oulun alueellinen vanhempainyhdistys pyytää lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin selkeämpää avaamista kuntalaisille.

Lapsivaikutusten arvioinnin laatukriteereiden, ja arviointien tekemiseen liittyvän seurannan tulisi myös olla läpinäkyvää. Kuntalaisia osallistavissa kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa esitettävistä lapsivaikutusten arvioinnin koosteista tulisi selvitä niiden toteuttajat ja toteuttamistapa. Dokumentit tulisi asettaa julkisesti nähtäville soveltuvin osin. 

Lapsiystävällisen kunnan toimintamalli kuuluu kaikkien ymmärrettäväksi.


Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry

Vaikuttamistoimikunta