Koulu-uupuminen - Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunnan verkkoluento

6.12.2021

Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunnan 29.11.2021 huoltajille järjestämä verkkoluento pureutui ajankohtaiseen aiheeseen, koulu-uupumiseen. 

Aiheesta oli luennoimassa OYS:n lasten psykiatrialla työskentelevä Salla-Maaria Heikkinen .

Koulu-uupuminen on lisääntynyt

Koulu-uupumisen lisääntyminen on havaittavissa myös viimeisimmän kouluterveyskyselyn tuloksista. (Lähde THL )

Indikaattori: Koulu-uupumus, %

Mitä on koulu-uupuminen?

Heikkisen mukaan koulu-uupumisella tarkoitetaan tilaa, joka on kehittynyt jatkuvan kouluun liittyvän stressin seurauksena.

Sen sijaan normaalit lyhyet stressijaksot kuuluvat normaaliin elämään. 

Koulu-uupumus on yleisempää tytöillä kuin pojilla.

Joka tapauksessa kyseessä on vakava ilmiö, joka pitkään jatkuessaan voi johtaa mielenterveysongelmiin kuten masentuneisuuteen tai syömishäiriöön.

Riskitekijöitä

Koulu-uupumus johtuu monista tekijöistä. Heikkisen listaus:

  • tavoitteiden asettaminen liian korkealle
  • ongelmat kotona
  • liikaa harrastuksia
  • unenpuute
  • koulukiusaaminen
  • sosiaalinen media

Erityisesti tunnollisilla lapsilla on riski uupua.

Mistä tunnistaa uupumisen?

Luennon aikana opimme, että uupunut lapsi tai nuori ei itse usein huomaa olevansa uupunut.

Heikkinen listaa seuraavia uupumiseen viittaavia merkkejä:

väsymys, univaikeudet, itkuisuus/murehtiminen kouluasioista, somaattiset oireet (päänsärky,mahakipu), riittämättömyyden tunne, koulu menettää merkityksensä, väsyminen harrastuksiin

Nuoren elämään kuuluu irtautuminen vanhemmista ja vetäytyminen omiin oloihinsa. Heikkisen mielestä onkin joskus haasteellista havaita milloin on kysymys uupumiseen liittyvästä vetäytymisestä. Muutos kaveripiirissä voi myös olla merkkinä koulu-uupumisesta, sillä koulun menettäessä merkityksensä lapsi tai nuori siirtyy helposti samanhenkisten ikätovereiden seuraan.

Miten auttaa lasta ja nuorta?

Lasten suojelemisen peruslähtökohtia on lapsen oikeus tulla kuulluksi, huomatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tämä sama periaate koskee myös koulu-uupumista.

Heikkinen korostaa vanhemman roolia. On tärkeää, että vanhempi on nuoren saatavilla ja läsnä arjessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat riittävästi kiireetöntä aikaa ja palautumista. Auttamalla löytämään omia vahvuuksiaan vanhempi antaa valmiuksia lapselle ja nuorelle kohdata elämän haasteita ja edetä omien edellytysten ja vahvuuksien mukaan.

Lapsi ja nuori voi tarvita tukea tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan nykyään myös koulussa.  Vanhemman tulee myös muistaa, että pienillä sanoilla ja teoilla voi olla kauaskantoinen merkitys.

Tarvittaessa tulee ottaa yhteys kouluterveydenhoitajaan tai koulukuraattoriin.

Masennukseen liittyen hoitoon ohjaudutaan terveydenhoitajan, psykologin, kuraattorin ja lääkärin kautta.

Heikkinen: "Annathan lapsellesi ja nuorelle luvan olla myös heikko, osaamaton, jaksamaton ja eri mieltä".

Osallistujien huomioita ja keskustelua

Koulun turvallisten aikuisten merkitys koetaan tärkeäksi.

Tilaisuudessa kysyttiin koulujen keinoista huomata luokan hiljaisten, “kilttien tyttöjen” mahdollinen uupuminen. Kodin ja koulun yhteistyö, molemminpuolinen havainnointi ja varhainen puuttuminen ovat avainasemassa. Asia tulee ottaa puheeksi suoraan kysymällä miten lapsi tai nuori voi. Aihetta saatetaan ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä sivuta esimerkiksi kehityskeskusteluissa sopivien kysymysten muodossa. 

Eräällä osallistujalla oli omakohtaista kokemusta lukiolaisen uupumisesta, siitä kuinka perusta sille opitaan jo yläkoulussa. “Alakoulu valmistaa yläkouluun, yläkoulu valmistaa lukioon, lukio valmistaa jatko-opintoihin”.  Kouluilla voisi kiinnittää enemmän huomiota koeviikkojen kuormittavuuteen ohjeistamalla aineopettajia paremmin koepäivien ja muiden arvosteltavien tehtävien aikataulutuksen suunnittelussa.

Keskusteluissa nousi esiin vahvasti se, että uupuminen on tämän päivän yhteiskunnan yleinen ilmiö, jonka kitkemiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia. 


Kiitos Talvikankaan koulun vanhempaintoimikunnalle verkkoluennon järjestämisestä!

Linkkejä:

THL, kouluterveyskyselyn tulokset, koulu-uupuminen Oulu

Nuortenlinkki, koulu-uupumus

Nuorten Oulu, Hyvinvointi ja terveys, mielen hyvinvointi

Turvallinen Oulu-hanke, loppuseminaari 29.11.2021 materiaalit, Soili Poijula: Resilienssitekijät - myönteisen kasvun ja kehityksen voimavarana